Konkurs fotograficzny „W moim domu dzień kundelka jest codziennie”

REGULAMIN

  1. Cel konkursu

1.1. Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży losem zwierząt i wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za swoich pupili.

1.2. Konkurs przyczynia się do popularyzacji i upowszechniania idei ochrony zwierząt, do kształtowania pozytywnych postaw związanych z opieką nad psem oraz do upowszechniania fotografii, jako dziedziny sztuki.

  1. Organizator

2.1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół nr im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie zwany dalej Organizatorem.

  1. Czas trwania konkursu.

3.1. Konkurs rozpoczyna się 25 października i trwa do 8 listopada 2021 roku.

3.2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w na przełomie 12 listopada 2021 roku.

  1. Warunki uczestnictwa

4.1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu, zgodnie z jego tematem, jest utrwalenie na fotografii szczególnie interesujących momentów z życia psów, pokazanie ich codziennych zabaw, smutków i radości. Należy skupić się zarówno na temacie, jak i na formie. Praca powinna być czytelna, bez przepalonych miejsc (białych lub czarnych dużych plam/płaszczyzn na zdjęciu). Najlepiej fotografować bez użycia lampy, zwłaszcza lampy smartfona.

4.2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas Technikum oraz Szkoły Branżowej Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie.

4.3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

4.4. Do Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.

4.5. Organizator zastrzega sobie usunięcie zdjęć, które nie spełniają warunków Konkursu.

4.6. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

4.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

  1. Zasady konkursu

5.1. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

a) kolor: zdjęcia czarno – białe lub kolorowe,

b) ostre, nierozmazane zdjęcia

5.2. Fotografie muszą być zaopatrzone w następujące informacje:

 – tytuł pracy

 – imię i nazwisko autora,

 – klasę, do której uczeń uczęszcza,

5.3. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.

5.4. Fotografie należy przesłać na adres konkurs.kundelek@gmail.com

  1. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody.

6.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez  Organizatora.

6.2. Jury biorąc pod uwagę zgodność z tematem i wartość artystyczną fotografii wytypuje osoby nagrodzone przyznając:

a) I miejsce

b) II miejsce

c) III miejsce

 oraz wyróżnienia.

6.3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

6.4. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz dyplomy uczestnictwa.

6.5. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, na adres e – mail oraz przez wychowawców.

6.6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

6.7. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenosić prawa do otrzymania nagród na osoby trzecie.

  1. Postanowienia końcowe.

7.1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów Konkursu i wykorzystywania zdjęć do celów związanych wyłącznie z Konkursem oraz w celach informacyjno – marketingowych Organizatora.

 7.2. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883 z późn. zm.)

 7.3. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z wykorzystywaniem zdjęć, Uczestnik pokryje koszty odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

 7.4. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Konkursu.

 7.5. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora.

 7.6. Bliższych informacji udzielają nauczyciele: Pani Monika Ulatowska – Napieralska, Pani Magdalena Władyka oraz Pani Sabina Pelc. ORGANIZATOR Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie.

Skip to content