Program promocji zdrowia Zespołu Szkół nr 3 w Łańcucie na lata 2015-2018 w ramach projektu ,,SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

Informacje o szkole:

 • Nazwa szkoły: Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie
 • adres: ul. Farna 10 37-100 Łańcut
 • tel./fax: 17 225 40 80
 • e-mail: sekretariat@zs3lancut.pl
 • dyrektor szkoły: Jacek Król
 • ilość uczniów: 358
 • ilość nauczycieli: 34

Skład szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia:

 • szkolny koordynator ds. promocji zdrowia: Anna Bednarska
 • higienistka szkolna: Anna Pusz
nauczyciel:
 • Małgorzata Skawińska
 • Monika Ulatowska – Napieralska
 • Sylwia Dubiel
 • Magdalena Gwóźdz
 • Magdalena Krowicka
 • Jacek Hejnosz
uczennica:
 • Karolina Szylar
 • Katarzyna Bała
 • Magdalena Balawejder
 • Oktawia Kisiel
 • Patrycja Balawender
 • Paulina Stopyra

Diagnoza stanu wyjściowego – rozpoznanie i opis problemów w środowisku szkolnym

Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie posiada 14 oddziałów klasowych, w których łącznie w bieżącym roku szkolnym uczy się 358 uczniów. Od kilku lat zmniejsza się ilość uczniów i klas ze względu na niż demograficzny.Szkoła odnosi sukcesy sportowe. Mimo braku własnej hali sportowej szczycimy się wysokimi osiągnięciami w grach zespołowych w koszykówkę siatkówkę, szachach indywidualnych, tenisie stołowym, piłce ręcznej, biegach przełajowych.Miłość uczniów i nauczycieli do sportu owocuje wysokimi wynikami oraz organizowaniem co roku Szkolnego Dnia Promocji Zdrowia połączonego z Dniem Sportu Szkolnego. Sporym atutem szkoły jest możliwość korzystania z zajęć wychowania fizycznego w budynku MOSiR ( sala sportowa, siłownia, pływalnia).
Uczniowie szkoły uczestniczą w wielu konkursach i olimpiadach, w tym nie tylko tych „branżowych”- Olimpiadzie Ekonomicznej, Konkursie z Przedsiębiorczości, którego szkoła jest pomysłodawcą i organizatorem, Turnieju Wiedzy Handlowo- Menedżerskiej, Konkursie z Rachunkowości, ale także w konkursach z przedmiotów ogólnokształcących.
Młodzież szkoły mimo swego „ekonomicznego zacięcia” startuje w konkursach artystycznych, konkursach poezji, piosenki i w nich także odnosi sukcesy.
Placówka wyróżnia się w powiecie łańcuckim działalnością opiekuńczo-wychowawczą. Ponadto uczestniczą w akcjach charytatywnych, współpracują w ramach SK Caritas z Towarzystwem Pomocy im. Brata Alberta, wyjeżdżają do Domów Opieki Społecznej, Domów Dziecka z upominkami, prezentują podopiecznym tych ośrodków występy artystyczne, pozyskują środki dla kolegów będących w trudnej sytuacji materialnej, działają w szkolnych organizacjach: SK Caritas, SK PCK, Samorządzie Uczniowskim.
Szkoła jest przyjazna uczniom i daje im poczucie bezpieczeństwa. Dzięki właściwie prowadzonej działalności opiekuńczej udaje się uniknąć poważnych problemów wychowawczych. Dzięki wysiłkom wychowawców powstają zgrane zespoły klasowe. Uczniowie integrują się wspólnie przygotowując mikołajki, obchody Dnia Kobiet, opłatek, andrzejki, wycieczki, ogniska, rajdy, studniówki, uczestnicząc w pracach społecznie użytecznych. Dużo energii i serca wychowawcy wkładają we współpracę z rodzicami uczniów, służą im radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Nasza szkoła od wielu lat podejmuje działania promującej zdrowie. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania oraz szkolnego programu profilaktyki. Chętnie bierzemy aktywny udział w rządowych, unijnych i ogólnopolskich programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Działania te łączą nas z ideą szkół promujących zdrowie, dlatego zdecydowaliśmy się przystąpić do projektu „Szkoły Promującej Zdrowie”. Chcielibyśmy szkoły przyjaznej, bezpiecznej, która stwarzałaby warunki do wszechstronnego rozwoju całej społeczności szkolnej i promowała zdrowy styl życia.
Ankieta przeprowadzona na przełomie lutego i marca 2016 roku wykazała, że bolączką naszej szkoły z punktu widzenia uczniów jest ograniczony dostęp do sali gimnastycznej oraz mała przestrzeń.W ocenie uczniów wrasta uzależnienie od internetu oraz spożywanie napojów energetyzujących oraz niechęć do aktywnego wypoczynku w czasie wolnym. Zastanawiająca jest też ilość deklarowanych aktów fałszowania zwolnień i usprawiedliwień. Ma to zapewne ścisły związek ze zjawiskiem wagarowania.Dla rodziców i nauczycieli najważniejszą sprawą okazały się: dobra atmosfera szkoły; właściwe relacje międzyludzkie; dbanie o higienę i bezpieczeństwo. Analiza ankiet,dokumentacji i bezpośrednia obserwacja wykazały niską frekwencję na spotkaniach z rodzicami. Na podstawie tych danych określiliśmy cele naszych działań.

Charakterystyka programu

Program promocji zdrowia powstał w oparciu o główny cel Szkoły Promującej Zdrowie jakim jest promowanie zdrowego stylu życia całej społeczności szkolnej i lokalnej.
Celem programu jest stworzenie szkoły zdrowej , bezpiecznej i przyjaznej, zapewniającej wszechstronny rozwój poprzez szerzenie wiedzy o zdrowiu i podejmowanie działań dla zdrowia przez całą społeczność szkolną i lokalną.
Program ma charakter stałych, długofalowych działań możliwych do realizacji w codziennych kontaktach z uczniami. Jest dostosowany do potrzeb i problemów uczniów. Dotyczy zagadnień występujących w szkole i zagrożeń, które mogą zakłócać prawidłowy rozwój osobowości, a wynikających z przeprowadzonych wcześniej ankiet, rozmów i opinii uczniów, nauczycieli i rodziców.

Cel główny

Stworzenie szkoły zdrowej , bezpiecznej i przyjaznej, zapewniającej wszechstronny rozwój całej społeczności szkolnej poprzez:

 • promowanie zdrowego stylu życia
 • stwarzanie okazji do gromadzenia różnych doświadczeń i wiedzy na rzecz zdrowia
 • zapobieganie uzależnieniom, zjawisku wagarowania,
 • dbanie o higienę i właściwe nawyki żywieniowe,
 • tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju psychoruchowego uczniów naszej szkoły

Cele szczegółowe programu:

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
 • zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę dbania o własne zdrowie: prawidłowe, odżywianie, higienę osobistą, higienę pracy i wypoczynku, aktywność ruchową,
 • zapobieganie uzależnieniom i wagarom,
 • zapewnienie ciekawych form spędzania wolnego czasu oraz rozwijania zainteresowań uczniów,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych,
 • kształtowanie umiejętności dokonywania prawidłowych wyborów życiowych wspierających ich zdrowie psychiczne, fizyczne, społeczne i emocjonalne
 • propagowanie idei Szkoły Promującej Zdrowie wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

Program Promocji Zdrowia obejmuje następujące obszary

:
 1. Profilaktyka uzależnień i zdrowie psychiczne – rok szkolny 2015/2016
 2. Promocja zdrowia poprzez sport i aktywność ruchową -rok szkolny 2016/2017
 3. Aktywne spędzanie czasu wolnego i zarządzanie czasem własnym– rok szkolny 2017/2018

Sposoby realizacji programu:

 • rozmowy prowadzone z młodzieżą na lekcjach wychowawczych,
 • warsztaty integrujące i profilaktyczne,
 • organizowanie spotkań z higienistką szkolną na lekcjach wychowawczych
 • organizowanie spotkań z zaproszonymi gośćmi np. z SANEPIDU, lekarzami, specjalistami, terapeutami,
 • organizowanie konkursów, realizacja programów,
 • tematyczne filmy video, prezentacje multimedialne,
 • gazetki ścienne w gablocie pedagoga szkolnego,
 • plansze, ulotki, foldery,
 • komunikaty w radiowęźle szkolnym,
 • imprezy szkolne, m.in. Dzień Promocji Zdrowia przy współpracy z Samorządem Uczniowskim,
 • organizowanie zajęć wychowania fizycznego, na których uczniowie poznają różne formy aktywnego wypoczynku (nordic walking, jazda na rowerze lub łyżworolkach, gra w badmintona, tenisa stołowego, wyjazdy na basen).

Dokumentacja programu

 • zapisy w dzienniku elektronicznym,
 • informacje na stronie internetowej szkoły,
 • sprawozdania oraz zdjęcia w teczce SzPZ,
 • ulotki, plansze,
 • aktualne hasła w gablocie pedagoga szkolnego,
 • sprawozdania roczne

Program opracował: Zespół Szkoły Promującej Zdrowie

Skip to content