Historia szkoły

im.Mikołaja Kopernika w Łańcucie

...

W 1939 roku władze miasta Łańcuta wniosły prośbę do Kuratorium Oświaty we Lwowie o założenie Średniej Szkoły Zawodowej dla kupców i rzemieślników. Po wybuchu II wojny światowej wszystkie szkoły średnie i wyższe zostały zamknięte. W szkołach tych mieściło się wojsko niemieckie, a młodzież była wywożona na roboty do Rzeszy. Pan Stanisław Karakulski mieszkaniec Łańcuta, by ratować młodzież wystąpił z wnioskiem do Schulrata w Jarosławiu o zorganizowanie 2-letniej szkoły zawodowej dla rzemieślników i kupców. W lipcu 1941 roku władze niemieckie zezwoliły na założenie tej szkoły. Przybrała ona nazwę Dwu-letnia Publiczna Miejska Szkoła Handlowa i mieściła się w budynku naprzeciwko obecnego Gimnazjum nr 1. Jej kierownikiem został mgr Stanisław Karakulski. Przynależność do szkoły chroniła młodych ludzi przed wywozem do Niemiec. W pierwszym roku istnienia szkoły w jej murach uczyło się 168 dziewcząt i chłopców. W następnym roku liczba chętnych do szkoły wzrosła, zmusiło to władze szkolne do zamiany lokalu szkoły na inny budynek – obecnego I LO przy ul. Mickiewicza.

29 lipca 1944 kiedy Niemcy opuścili Łańcut i wkroczyły wojska radzieckie przywrócono działalność szkół średnich. W związku z tym szkoła musiała ponownie przenieść swoje lokum tym razem do budynku przy ul. Dominikańskiej 1 i przyjęła nazwę: Miejskie Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie.

W 1945/46 szkoła otrzymuje nazwę Miejskie Gimnazjum Kupieckie i Liceum Handlowe. Po wojnie szkoła znajdowała się w trudnej sytuacji finansowej, dlatego rodzice uczniów zdecydowali się na opłatę czesnego.

24 stycznia 1946 roku szkoła przenosi się do budynku Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Boromeuszek przy ulicy Farna 10.

W roku 1946/47 stanowisko dyrektora obejmuje mgr Józef Małek. W 1947, na prośbę dyr. J. Małek, Ministerstwo Oświaty nadało placówce uprawnienia szkół państwowych. Dzięki temu maturzyści tej szkoły mieli możliwość ubiegania się o przyjęcie na wszystkie uczelnie w Polsce.

W roku 1950/51 odchodzi dyr. szkoły mgr J. Małek a stanowisko dyrektora obejmuje mgr Maria Gotwald.

Jesienią 1950 roku ze względów politycznych następuje aresztowanie młodzieży z I klasy liceum. Władze polityczne zarzucały młodzieży przynależność do organizacji ORLĄT, która miała na celu obalenie siłą ustroju państwowego, osłabienie sojuszu ze Związkiem Radzieckim oraz prowadzenie akcji szpiegowskiej na rzecz zachodnich imperialistycznych mocarstw. Sąd uznał wszystkich podejrzanych za winnych i skazał ich na 5 lat wiezienia. Dzięki wstawiennictwu rodziców u I sekretarza partii Bolesława Bieruta została przeprowadzona rewizja procesu sądowego, po której młodzież została uniewinniona.

W 1951r stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Wilhelm Kudła. W tym samym roku szkoła otrzymuje akt erekcyjny z ministerstwa, który wieńczy kilkuletnie starania o upaństwowienie szkoły. Ich owocem jest Technikum Handlowe Ministerstwa Handlu Wewnętrznego w Łańcucie.

W 1953/54 Technikum Handlowe MHW w Łańcucie zmienia swojego opiekuna  i przejmuje je Centralna Spółdzielnia Rolnicza „Samopomoc Chłopska”   w Warszawie.

W 1968/69 szkoła podlega Ministerstwu Oświaty i Wychowania i przyjmuje nową nazwę: Technikum Ekonomiczne MOiW. W tym samym roku kierownictwo szkoły przejmuje mgr Tadeusz Zdybek, który przeprowadza generalną modernizację.

Od 1971 MOiW nadaje szkole nową nazwę: Liceum Ekonomiczne im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie. Z okazji 500-lecia urodzin M. Kopernika w 1973 roku, podczas uroczystości szkolnej, zostaje wmurowana tablica pamiątkowa poświęcona patronowi szkoły.

Po ustąpieniu dyr. mgr T. Zdybka stanowisko dyrektora szkoły obejmuje  mgr S. Czech, który swoje obowiązki pełni do roku 1990. W roku 1990/91 dyrektorem szkoły zostaje demokratycznie wybrany przez Radę Pedagogiczną mgr Antoni Pałka.

Z okazji 50-lecia szkoły z inicjatywy dyr. A Pałki i Profesora mgr Stefana Kwolka 21 czerwca 1991 zostaje wmurowana tablica pamiątkowa poświęcona założycielowi szkoły – Stanisławowi Karakulskiemu.

W roku 1991 dyrektorem szkoły  zostaje mgr inż. Danuta Boratyn. W roku szkolnym 1992/1993 utworzone zostają nowe typy szkół: Liceum Zawodowe, kształcące w zawodzie sprzedawca magazynier oraz Policealne Studium Zawodowe – technik obsługi ruchu turystycznego. We wrześniu 2002 Zespół Szkół Zawodowych zmienia nazwę na Zespół Szkół nr 3. W roku szkolnym 2006/2007 zorganizowany zostaje Jubileusz 65 – lecia Szkoły połączony ze zjazdem absolwentów.

W 2007 r. stanowisko dyrektora szkoły obejmuje mgr Jacek Lalicki, który swoje obowiązki pełni do 2012 r. W roku szkolnym 2007/2008 uruchomiony zostaje nowy kierunek kształcenia – technik usług fryzjerskich. Wraz z nowym kierunkiem kształcenia tradycją stają się coroczne pokazy fryzjerskie z okazji Dnia Kobiet. W roku szkolnym 2011/2012 szkoła obchodzi jubileusz 70 – lecia.

W 2012 roku dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Jacek Król. Uruchomiony zostaje  nowy kierunek kształcenia – technik organizacji reklamy.  11 marca 2016 roku powstaje Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika
w Łańcucie – EKONOMIK. W październiku 2016 roku odbywa się Jubileusz 75 – lecia Szkoły. 28 grudnia 2017 roku Rada Powiatu Łańcuckiego podjęła uchwałę o zakupie od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie budynku szkoły. W marcu 2019 roku po raz pierwszy grupa 17 uczniów odbywa 4-tygodniowe staże zawodowe w Irlandii w ramach projektu Erasmus +.

Galeria

Skip to content