Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie - EKONOMIK

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie – EKONOMIK zwane dalej Stowarzyszeniem. Posiada osobowość prawną i jest zawiązane na czas nieograniczony.

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium RP zaś siedziba władz naczelnych mieści się w Łańcucie

§4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§6

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§7

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie EKONOMIK ŁAŃCUT.

Rozdział II Cele i sposoby działania

§8

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:
 1. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 3. Działalności charytatywnej,
 4. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 5. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 6. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 7. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 8. Promocji i organizacji wolontariatu,
 9. Innych działań wynikających z inicjatyw członków stowarzyszenia.

§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Propagowanie działalności naukowo-edukacyjnej,
 2. Pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności stowarzyszenia.
 3. Organizowanie imprez.
 4. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi w celu zabezpieczenia środków finansowych,
 5. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, ośrodkami kultu religijnego, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
 6. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
 7. Prowadzenie działań popularyzujących osiągnięcia szkoły i jej zasłużonych wychowanków.
 8. Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego.
 9. Wspieranie i pomoc organizacyjną dla inicjatyw młodzieży.
 10. Podtrzymywanie więzi wychowanków i absolwentów
 11. Wspieranie działań szkoły zmierzających do zapewnienia wszechstronnego wykształcenia oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych wychowanków oraz uczniów szkoły.

§10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§13

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§14

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia
  2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  3. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
  5. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  3. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów

  §15

  1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 14 ust. 1
  2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
  3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 ust. 2 pkt a i b
  4. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

  §16

  Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  2. śmierci członka,
  3. wykluczenia przez Zarząd z powodu:
   • łamania praw statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
   • niepłacenia składek przez okres 6 miesięcy,
  4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego

  Rozdział IV Organy Stowarzyszenia

  §17

  Władzami Stowarzyszenia są:
   1. Walne Zebranie Członków,
   2. Zarząd,
   3. Komisja Rewizyjna,

   §18

   1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
   2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
   3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

   §19

   W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

   §20

   1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
   2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
    • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
    • z głosem doradczym – członkowie wspierający.

   §21

   1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne
   2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na cztery lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
   3. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
   4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne.

   §22

   1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
    1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
    2. uchwalanie zmian statutu,
    3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
    4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
    5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
    6. uchwalanie budżetu,
    7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
    8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
    9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
    10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
    11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
    12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
    13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

   §23

   1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
   2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz jednego lub dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
   3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
   4. Do kompetencji Zarządu należą:
    1. realizacja celów Stowarzyszenia,
    2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
    3. sporządzanie planów pracy i budżetu,>
    4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
    5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
    6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
    7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
    8. przyjmowanie i skreślanie członków.

   §24

   1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
   2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
   3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
    1. kontrolowanie działalności Zarządu,
    2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
    3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
    4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
    5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
   4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
    1. pozostawać stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
    2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
    3. otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

   §25

   W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

   Rozdział V
   Majątek i fundusze

   §26

   1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
    1. ze składek członkowskich,
    2. darowizn, spadków, zapisów,
    3. dotacji i ofiarności publicznej.
   2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
   3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
   5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
   6. Zabrania się:
    1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów, lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
    2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
    3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
    4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie

   Rozdział VI
   Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

   § 27

   1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
   2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
   3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
Skip to content