Technik ekonomista

prowadzenie biura rachunkowego

Technik ekonomista to zawód z wielkimi tradycjami. Związany jest z wykonywaniem prac biurowych w jednostkach organizacyjnych ulokowanych w różnych branżach, instytucjach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządów terytorialnych, urzędach administracji publicznej, biurach rachunkowych, bankach oraz instytucjach publiczno-prawnych. Prace te polegają m.in. na prowadzeniu sekretariatu, spraw księgowo-rozliczeniowych, kadrowo-płacowych oraz prowadzeniu gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1:
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
Kwalifikacja 2:
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • organizowania pracy biurowej i prowadzenia dokumentacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnej,
 • sporządzania biznesplanu,
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników,
 • prowadzenia racjonalnej gospodarki zapasami i środkami trwałymi,
 • rozliczania wynagrodzeń z tytułu różnych umów oraz rozliczania świadczeń pozapłacowych,
 • prowadzenia rozliczeń z kontrahentami, bankami, urzędem skarbowym i ZUS,
 • stosowania przepisów prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony własności intelektualnej i danych osobowych,
 • przeprowadzania analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • archiwizowania dokumentacji jednostki organizacyjnej,
 • prowadzenie biura rachunkowego.

W planie nauczania znajdują się następujące przedmioty zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Podstawy ekonomii

 • Elementy statystyki opisowej

 • Elementy prawa

 • Praca biurowa

 • Gospodarka zapasami rzeczowymi

 • Sprzedaż krajowa i zagraniczna

 • Kadry i płace

 • Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej

 • Rozliczenia jednostki organizacyjnej

 • Prowadzenie biura rachunkowego

 • Techniki komputerowe w pracy biurowej

 • Systemy komputerowe w sprzedaży i w gospodarce zasobami rzeczowymi

 • Planowanie przedsięwzięć gospodarczych

 • Język obcy zawodowy

 • Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych

 • Praktyka zawodowa w klasie drugiej i czwartej (po 4 tygodnie)

Zatrudnienie

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach m.in. w urzędach administracji, w urzędach skarbowych, w biurach rachunkowych, w bankach, w sekretariatach,  w agencjach celnych, w biurach maklerskich, w towarzystwach ubezpieczeniowych, w stowarzyszeniach i fundacjach, w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

Skip to content