Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: Prowadzenie sprzedaży
Kwalifikacja 2: Prowadzenie działań handlowych

technik handlowiec

marketing internetowy

Technik handlowiec w ramach swoich zadań zawodowych sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach) oraz hurtowej (w hurtowniach); obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji), organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty, przygotowuje produkty do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowanie, informuje nabywcę o walorach sprzedawanych produktów, pomaga nabywcy przy wyborze produktu, sprawnie realizuje zamówienia składane przez nabywców (demonstruje, waży, mierzy, paczkuje), inkasuje należności za sprzedane produkty, dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, załatwia reklamacje zakupionych towarów, przyjmuje i rejestruje zamówienia na towary w hurtowniach, współpracuje w przygotowywaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.), współpracuje w badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potrzeb rynku, informuje o warunkach sprzedaży (stosowane upusty), zawiera transakcje sprzedaży, sporządza faktury za towary, przestrzega warunków sanitarnych sprzedaży, zabezpiecza punkt sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą itp. Wyszukuje dostawców towarów, usług, materiałów i surowców oraz odbiorców towarów, usług, wyrobów gotowych. Następnie kontaktuje się z partnerami handlowymi, prowadzi z nimi negocjacje, przygotowuje i zawiera umowy handlowe zgodnie z pełnomocnictwami swoich przełożonych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • przygotowania towarów do sprzedaży,
 • obsługi klienta,
 • przyjmowania dostaw,
 • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych,
 • organizowania działalności handlowej,
 • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa,
 • prowadzenia negocjacji handlowych,
 • marketingu internetowego.

W planie nauczania są następujące przedmioty zawodowe:

 • BHP w w handlu,
 • podstawy towaroznawstwa,
 • organizacja sprzedaży towarów,
 • sprzedaż towarów,
 • kompetentny handlowiec,
 • język angielski w handlu,
 • marketing w handlu,
 • praca zespołowa w handlu,
 • podstawy zarządzania w handlu,
 • rachunkowość handlowa,
 • tworzenie e-sklepu,
 • pracownia sprzedaży w handlu,
 • pracownia marketingu,
 • pracownia handlu,
 • sprzedaż internetowa,
 • organizacja pracy w hurtowni,
 • pracownia – tworzenie e-sklepu,
 • praktyka zawodowa w klasie trzeciej i czwartej (po 4 tygodnie).

Zatrudnienie

Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec mogą pracować na stanowiskach: specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. obsługi klienta, specjalista ds. zaopatrzenia, referent/asystent ds. zaopatrzenia, referent/asystent ds. sprzedaży, referent/asystent ds. obsługi klienta, kupiec, akwizytor, merchandiser, zastępca kierownika działu handlowego, kierownik działu handlowego.
Usługi, handel to dziedzina, która rozwija się w naszym kraju. Współczesny rynek pracy potrzebuje dobrze wykształconych handlowców. Przedsiębiorstwa handlowe zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, których umiejętności przyczynią się do rozwoju firmy.
Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl wykazała, że obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę, jest obszar szeroko rozumianej sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w branży „sprzedaż” skierowanych było do: sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów.

Skip to content